POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 

  1. Reklamacje z tytułu niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży:
   1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Peruki w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
   2. Rękojmia nie rozciąga się na wady Peruki, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Usługodawca/Sprzedający ujawnił w opisie Peruki.
   3. Zawiadomienia o niezgodności Peruki z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dianalishair@yahoo.com lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Sztukowskiego 19/A, 59 -300 Lubin. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Peruki z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
   5. W przypadku Peruki objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
   6. W każdym przypadku gwarancja jest wyłączona w przypadku, gdy Klient używa Peruki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub instrukcją w tym dokonuje w sposób nienależyty lub nieodpowiedni stylizacji lub koloryzacji Peruki.
   7. Jeżeli peruka ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Peruki wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
   8. Ograniczenie wskazane w pkt. 9.1.6. nie ma zastosowania, jeżeli Peruki był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Peruki na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.
   9. Konsument może żądać usunięcia wady Peruki na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Peruki do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
   10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 1. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Peruki z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego z perukami:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego z perukami oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego z perukami Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dianalishair@yahoo.com lub też pisemnie na adres: ul. Bolesława Sztukowskiego 19/A, 59-300 Lubin.
   2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.